quang cao

quang cao
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Đề thi toán cao cấp 2

Cộng đồng SVTM lớn nhất trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
 1. #1
  Tham gia
  Dec 2010
  Họ tên
  trinh thi hoa
  Lớp
  k46v1
  Bài gửi
  6
  Được cảm ơn: 96

  Đề thi toán cao cấp 2

  Đề 30
  Câu 1: tính gần đúng
  A=arctan (0.786)
  Câu 2:tính nguyên hàm sau

  Câu 3 Xét tính hội tụ phân kỳ

  Câu 4 giải phương trình vi phân
  xy’-2y=2x^4
  Câu 5 phương trình sai phân
  y(n+1)-3y(n)=n3

  Đề 23 :
  1 Tìm cực trị :
  Z = 5/x - 50/y + 4xy
  2.Tính tích phân
  Tích phân của dx / x^3 . căn bậc 2 của ( x^2 - 2 )
  3.Xét tính hội tụ
  Tích phân cận 0 đến dương vô cùng của (x^2 - 1 )dx / (x^4 + 1)
  4.Giải phương trình
  y'' - 2y + 2 = sin2x
  5.Giải phương trình
  y(n+1) - 1/(n+1)! y(n) = 5/(n+1)!

  Đề 31
  Câu 1: tính gần đúng
  arcsin (biết )
  câu 2:tính tích phân

  Câu 3 ét sự hội tụ phân kỳ của tích phân sau:

  Câu 4:tính vi phân:
  Câu 5:giải phương trình sai phân: y(n+2) + y(n+1) – 2y(n) = 3.

  Đề 31:
  bài 1: 0.526
  bài 2: 2/3e^3+4/3
  bài 3: hội tụ tại 1/2 ln2
  bài 4: y= x can bac 2 (2lnx+c)
  bài 5: y= C1+ C2 (-2)^n + 3/4.2^n
  đáp án nè mình so với mọi ngưòi thi thấy đúng

  Đề 5:
  Câu 1: Tìm cực trị của hám số:
  z = 5xy + 10/x + 20/y
  Câu 2: Tính nguyên hàm:
  I = tích phân( x^2 - 1)/(x(x^2 + 3))
  Câu 3: xet tính phân kỳ hôi tụ
  tích phân cân dưới là 1 cân trên là 2 của hàm: ( 1/( x^3 - x ))
  Câu 4:tính vi phân
  y'' + 2y = 4x + 1
  Câu 5 : sai phân :
  y( n+2 ) + 5y(n+1) - 6y(n) = 7^n

  Đề thi môn Toán Cao cấp khoa B ngày 16/06

  1.tim cuc tri cua ham so: z=x+y/(x-3)+1/y
  2.xet tinh hoi tu phan ki
  e
  ∫ (√(lnx+1))lnx
  1
  3.tinh tich phan:
  6
  ∫ 3x+5: ( √(3x-2) )
  1
  4 giai ptrinh:
  (xy2-x)dx+(y-xy2)dy=0
  5 giai phuong trinh sai phan: y(n+2)-5y(n+1)+4y(n) = 4-n

  Đáp số
  1.tim cuc tri cua ham so: z=x+y/(x-3)+1/y
  đáp số là M(4;1) cực tiểu
  2.
  e
  ∫ (√(lnx+1)dx/(xlnx)
  1
  câu này là phân kì ( có đoạn cuối là lim A->1+ của ln [(A-1)/(A+1)] giới hạn này đến +vô cùng
  câu 3 tính tích phân thì dễ ( mà tại mình dốt wa' nên làm sai )
  câu 4 phương trình vi phân đẳng cấp. đặt y = z.x -> y'
  câu 5:
  nghiệm tổng quát của pttn: C1+C2.4^n (1)
  nghiệm riêng của ptsai phân: n/6 -25/18 (2)
  nghiệm tổng quát của pt sai phân = (1) + (2)

  Đề thi môn Toán 2, khoa A
  Đề 15 khoa A thi ngày 17/6
  Câu 1:tìm cực trị
  Z= 27x3 + y3 – 9xy -1
  Câu 2 giải tích phân
  e
  ∫1 ( x2 + 1) lnx dx

  Câu 3 ét tính hội tụ phân kì
  0
  ∫-00 ( x3 + x) ex^2 dx
  Câu 4 giải phương trình vi phân
  Y’ + y/x = x2y2
  Câu 5: giải phương trình sai phân
  Y(n+1) -5y(n) = (3n-4) 5n  Đề 11: khoa S thi ngày 22/6

  Câu 1. tìm cực trị:
  Z= x + (9/x) +y^2-4y+4.

  Câu 2. tính tích phân:
  ((x+1)/(x^2. (căn bậc 2 của(4+x^2)))) dx.

  Câu 3. xét tính hội tụ phân kì:
  Tích phân từ 0 đến 1 của dx/(x.căn bậc 2 của (x+1)).

  Câu 4. Giải phương trình vi phân:
  y'.(căn bậc 2 của (1-x^2)) + y = arcsinsx.

  Câu 5.Giải ptrình sai phân:
  9.(n+1) - (9^n).y(n) = 2.3^(n^2+n)

  ĐỀ 24 thi ngày 22/9:
  Câu1. Tìm tập xác định và biểu diễn:
  arccos(x/y) + arcsin(x-1)

  Câu2. Tích phân
  (2-cosx)dx/(2+sinx)

  Câu3.Tp cận 0;2 của x^3/căn(4-x^2)

  Câu4. GPT vi phân x(y^2 -1)dx - (x^2 + 1)ydy=0

  Câu5. GPT sai phân y(n+2)-3y(n+1)+2y(n)=4n+3


  Đề 30 : khoa F thi ngày 19/6

  Câu 1:Tính gần đúng
  arctag (căn bậc 3 của 8,005/1,998)

  Câu 2:Tính tích phân
  e^(2x-1).cos3x.dx

  Câu 3:Xét tính hội tụ phân kì của tích phân cận từ 0 -> e dx / (x.căn của lnx+2)

  Câu 4:Giải phương trình vi phân: x.y''+y=2x^4

  Câu 5:Giải phương trình sai phân: y(n+1)-3.y(n)=n.3^(n+1)  Đề 31 khoa F thi ngày 19/6

  Câu 1 : tính gần đúng
  arcsin (căn bậc 50 của e : 2,030) với pi=3,142 ; căn bậc 3 của 3=0,717

  Câu 2 : tính tích phân cận từ 1-> e của lnx(x^3+3)dx

  Câu 3 : xét tính hội tụ và phân kỳ tích pân cận từ 1->+ vô cùng của dx/(x^3+x)

  câu 4 : giải pt vi phân y'=x/y+y/x

  Câu 5 : giải pt sai phân y(n+2) + y(n+1) - 2 y(n) = 3n.2^n


  Đề 22 : khoa I thi ngày 18/6

  câu 1: tìm cực trị: z = 2x/y - 4/x - y
  câu 2 : tìm nguyên hàm tích phân {(x^2 + x)/(x+3)^2}dx
  câu 3 : xét hội tụ phân kỳ tích phân dx/(1 + x^2)^2 cận từ - vc đến + vc
  câu 4: GPTVP y' - y/x = 1/(xy)
  câu 5 : giải pt sai phân y(n+1) - y(n) = 3n^2.5^(n+1)


  Đề 9 : khoa I thi ngày 18/6
  Câu 1: tính gần đúng: arcsin (1,505 - căn 50 của e)

  Câu 2: tính tích phân tích phân của x+1/x*căn của 1-x^2

  Câu 3: tích phân từ 3 đến 4 của (x+1)/ căn của ( X^2 - 3X)
  giải : gián đoạn tại 3 , vậy lim I(a) khi a tiến đến 3+ với I(a) = tích phân từ a đến 4 của (............)
  tách cái tử ra là X- 3/2 + 5/2
  tích tích phân (X-3/2 )/ căn ( (X-3/2)^2 -9/4) = căn (X^2 - 3X) cận từ a đến 4 = 2 - căn (a^2-3a)
  tích tích phân 5/2/ căn ((X-3/2)^2 - 9/4)= 5/2.ln( X-3/2 + căn X^2-3X)trị tuyệt đối cận từ a đến 4 = 5/2 ln(9/2) - 5/2.ln( a-3/2 + căn a^2- 3a)
  tính lim khi a đến 3+ = 2+ 5/2 ln3 vậy là hội tụ
  Câu 4: vi phân y" + 25y = e^x
  Câu 5: sai phân y(n+1) - y(n) = 3^n (3n-5)

  Đề 3 : khoa A

  Câu 1: tính gần đúng: Ln(căn bậc 2 của 8,99 - căn bậc 3 của 8,02) -1/300

  Câu 2 : Tính tích phân sau: tích phân bất định của x^2.sin(3x+1)dx (2/27- 1/3.x^2)cos(3x+1) + 2/9.x.sin(3x+1)

  Câu 3 .Xét tính phân kì và hội tụ của tích phân từ 1 đến e^x2 của dx/x.căn bậc 3 của lnx Hội tụ và = 3/2 .căn bậc 3 của 9
  Câu 4: Giải phương trình vi phân: y' - 2xy = x^3-1/2(x^2 + 1)+ C1.e^x^2
  Câu 5: Giải phương trình sai phân: y(n+1) + 4y(n) =3^n (n+1)(-4)^n + 3^n(1/7n+4/49)

  Đề 19 : khoa C thi ngày 16/6
  Câu 1: tìm txđ và biểu diễn trên đồ thị z=arccos{(x-1)/3y} + ln(y-x)
  con này chỉ làm TXD chả biết vẽ
  Câu 2: tính tphân sin(ln3x)dx (ko nhớ là sin hay cos nhưng thế nầo làm cũng như nhau hết mà, sau sẽ ra tíc phân tuần hoàn) đs là =pi/2 + 1 là hội tụ

  Câu 3: xét hội tụ phân kì của tích phân từ O đến +vôcùng của {1+x/1+x^2}^2 dx
  con này tách {1+x/1+x^2}^2= 1/(1+x^2) + 2x/(1+x^2)^2 là ra thôi
  Câu 4: vi phân y'-y=2sinx/y
  đây là pt béc culi (hehe) y như công thức, chia 2 vế cho 1/y rồi đặt t=y^2 sẽ ra 1pt tuyến tính thuần nhất theo t, giải ra t, rồi ra y. câu này dài lắm, tính toán lung tung, cuối cùng sai kq

  Câu 5: sai phân y(n+1)-y(n)/n=5/n!
  câu này thì dễ rồi, đs chả nhớ nữa hình như là: 1/(n-1)! x {5(n-1)+c}


  Đề 07 khoa C ngày 16/6:

  Câu 1 : Tìm cực trị : z = x + y - (x-1)e^y

  Câu 2 : Tính tích phân của sin2x/[4 + (cosx)^2]

  Câu 3 : Xét tính hội tụ phân kì của tích phân từ 0 đến 2 của (x + 5)/căn(x^2 + x)

  Câu 4 : PTVP y" + y = x.e^3x

  Câu 5 : PTSP y(n + 1) - 7y(n) = (2 - 3n)3^n


  Đề 4 : khoa B ngày 16/6 ( có đáp số của meoconxauxi0991 )

  Câu 1. Tìm cực trị của hàm số: z=x+y/(x-3)+1/y
  đáp số là M(4;1) cực tiểu
  Câu 2.
  e
  ∫ (√(lnx+1)dx/(xlnx)
  1
  câu này là phân kì ( có đoạn cuối là lim A->1+ của ln [(A-1)/(A+1)] giới hạn này đến +vô cùng
  Câu 3 tính tích phân
  6
  ∫ (√(3x+5)dx/√(3x-2)
  1
  Câu 4 : (xy^2 -x)dx +( y+x^2y)dy=0
  phương trình vi phân đẳng cấp. đặt y = z.x -> y'
  Câu 5:sai phân y(n+2) - 5y(n+1)+4y(n)=4-n
  nghiệm tổng quát của pttn: C1+C2.4^n (1)
  nghiệm riêng của ptsai phân: n/6 -25/18 (2)
  nghiệm tổng quát của pt sai phân = (1) + (2)

  Đề 16 : khoa B thi ngày 16/6

  Câu 1 . tính giá trị gần đúng arcsin ( 0,955 – sin31°) √3=1,717 π=3,142

  câu 2 tính tích phân ∫_o^1 arctan√xdx (cận từ 0 đến 1)

  Câu 3 xét tính hội tụ hay phân kì ∫_0^(+∞) (3x^2+3)/(x^4+1) (cận từ o đến dương vô cùng)
  Câu 4 giải phương trình vi phân y’ – 2xy = 5x^3
  câu 5 giải phương trình sai phân y(n+1) + 4y(n) = n^2 + 2n

  Đề 32 ( khoa H )

  Câu 1 .Tìm miền xđ và bd qua đồ thị z= căn bậc 2 (y- xbình phương)+ arccos (2y-1)

  Câu 2 . Tích phân cận từ 0 đến pi /4 của ((sin mũ 3) x)/ ((cos mũ 4)x)

  Câu 3 . Xét tính hội tụ hay phân kỳ của tích phân cận từ 0 đến + vô cùng của (1+2ln(x+1))/(x+1)

  Câu 4 . GPT Vi phân y'+2xy=(x^ 5).e mũ (-x bình)

  Câu 5 . GPT Sai phân y(n+1)-ny(n)=2n!

  Đề 18

  Câu 1 : tính gần đúng arccos(1,002 - cos61°) cho π=3.142 , √3 = 1.717
  Xét hàm A=arccos(x - cos y) với x=1;y=60* ;deltaX=0.002 ;deltaY=1*
  tính A(x;y),A'(x),A' sau đó áp dụng công thức VPTP.
  Đ/s : 1.0267

  Câu 2 : tính tích phân ⌠e^(-3x+2) X cos2xdx
  dùng ct truy hồi (tp từng phần):
  đặt u=cosx ; dv=e^(-3x+2)dx -->du và v...sau đó dùng công thức TPTP : I=uv - vdu.....Lại áp dụng TPTP 1 lần nữa ... (câu này dễ nhưng hơi dài )
  Đ/s : I=9/4 * ( ....)

  Câu 3 : xét HT , PK tích phân từ 0 đến e của dx / ( x nhân căn bậc 3 của 1 - lnx )
  Từ tích phần ban đầu biến đổi 2 tích phân I=I1+I2
  với : I1 =∫ dx/x.з√1-lnx (căn bậc 3) cận (0 ; e^-1/2)
  I2 =∫ dx/x.з√1-lnx (căn bậc 3) cận (e^-1/2 ; e)

  Giải :
  I1=lim∫ dx/x.з√1-lnx (căn bậc 3) (cận :0-->e^-1/2)
  a-->0
  trong dấu tích phân biến đổi là : d(1-lnx) / 3√1-lnx

  Đặt 1-lnx = t -->tích phân có dạng ∫ dt/3√t hay ∫ t^-1/3 . dt
  ---
  đến đây thì đơn giản rùi phải ko.Tíêp theo tính lim của I1 cũng đơn giản
  --->phân kỳ

  Giải
  I2= tính tích phân bình thường cận ( e^-1/2 --> e) .các bước biến đổi cũng như trên

  -->hội tụ --> Vậy tích phân I PK


  Câu 4 : GPT vi phân y' - 2y/x = 5x^4
  PTTN : y' - 2/x . y = 0
  No tq : y=C.X^2
  BTHS :coi C= Cx --> y=Cx.X^2-->y'=C'.X^2+2Cx
  Thay vào pt 1 : --> C=....---->y=....

  Đ/s: y=5/3 . x^5 (mình ko nhớ 3/5 hay 5/3 )

  Câu 5 : GPT sai phân y(n+1) - 4y(n) = (2n+3).(4^n)

  Câu này của bạn thao_ngophuong làm
  PTcó nghiệm đtrung là k=4 vậy nghiệm tổng quát là y(n)=C.4^n
  Do anfa=4=nghiệm đăcj trưng nên nghiệm riêng pt có dạng
  y*(n)=n4^n(An+B)=4^n(An^2+Bn)
  y*(n+1)=4^(n+1).{A(n+1)^2+B(n+1)}=4^n{4An^2+(8A+4B )n+4A+4B)
  thay Y*(n) và Y*(n+1) vào pt. ta đc
  8An+4A+4B=2n+3
  A=1/4 B=1/2
  vậy Y*(n)=n.4^n(n/4+1/2)
  vậy nghiệm pt là y(n)=C4^n+n4^n(n/4+1/2)


  Đề 5:
  Câu 1: Tìm cực trị của hám số: z = 5xy + 10/x + 20/y
  M( 1 , 2 ) không là cực trị => ko có cực trị

  Câu 2: Tính nguyên hàm: I = tích phân( x^2 - 1)/(x(x^2 + 3))
  tách ra có kết quả : -1/3ln[x] + 2/3ln[x^2 + 3]

  Câu 3: xét tính phân kỳ hội tụ tích phân từ 1 đến 2 của hàm: ( 1/( x^3 - x ))

  Câu 4:tính vi phân
  y'' + 2y = 4x + 1
  y= C1.coscăn2.x + C2.Sincăn2.X +2x+ 1/2

  Câu 5 : sai phân : y( n+2 ) + 5y(n+1) - 6y(n) = 7^n C1+C2(-6)^n + 7^n/78
  Đề khoa A

  Câu 1.
  arctan ((..căn2 của 8.98).05)
  arctg ((căn8.98)/3.05) đặt hàm z= arctg (cănX : y) điều kiện X>= 0 và Y # 0 khá nhiều người thiếu cái này

  Xo = 9 dentaX = - 0.02 Yo = 3 denta Y = 0.05

  Z'theo X = 1: (( 1 + x/y^2).2.y.căn X )
  Z'theo y = - Căn X : ( y^2 + X)
  Z tại Xo Yo = pi/4
  Z'theo X tại Xo yo = 1/36 nhân thêm với denta X = -1/1800
  Z'theo Y tại Xo yo = -1/6 nhân thêm với denta Y = -1/120
  theo công thức tính gần đúng thì sẽ ra ngay
  pi/4 -1/1800-1/120 = 0,77651

  Câu 2. Tích phân cận từ -1 đến 0 của (1+x)dx/1+căn3 của (1+x)
  đặt 1 + căn bậc 3 của 1 + X là t
  (t-1)^3 -1 = X vậy dx = 3(t-1)^2 .dt
  cận từ 0 thành 2 và từ -1 sẽ thành 1
  biến thành tích phân như sau
  tích phân từ 1 đến 2 của
  (3.(t-1)^5.dt) : t
  không còn gì khó nữa khai triển (t-1)^5 = t^5 -5.t^4 +10.t^3 -10.t^2 + 5.t -1
  nhân thêm 3 và chia cho t = 3t^4 -15.t^3 + 30.t^2 -30.t + 15 - 3/t
  vậy tích phân lên = 3/5.t^5 - 15/4.t^4 + 10.t^3 - 15.t^2 +15t - 3lnt
  bây h thì thêm cận vào vaà kết quả = 47/20 - 3.ln2

  Câu 3 : Tích phân cận từ -vcùng->o của..... (1+x^2)dx/(1+x^4)
  biểu thức sẽ là lim I (a) khi a tiến đến - vô cùng
  với I (a)= tích phân từ a cho đến o của ( 1+x^2) : ( 1+ X^4) ta tính I(a) trước
  chia cả tử và mẫu cho X^2
  biểu thức sẽ trở thành (1+1/x^2): (x^2 + 1/x^2)= (1+1/x^2)[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/VuMinh/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/07/clip_image001.gif[/IMG] (x-1/X)^2 +2)
  đặt x-1/x = t biểu thức trên sẽ thành
  dt : ( t^2 + 2 ) = 1/căn 2 arctg (t/ căn 2)
  đưa về X = 1/căn 2. arctg ((X^2-1)/(X.căn 2))
  thay cận= 1/căn 2.(-pi/2 -arctg (( a^2 -1)/( a.căn 2)))
  lim I(a) = -pi/căn 2 tích phân hội tụ

  Câu 4. Vi phân
  y"-2y'+5y=2cosx
  phương trình đặc trưng; K^2 -2.k + 5.K = 0 nghiệm ảo X= 1- 2i và X= 1+2i
  a=1 và b = 2 vậy nghiệm tổng quát : e^X. ( C1.cos2X + C2.sin2X)
  ta thấy 2 .cos X thì có a=0 và b= 1 nên ko phải nghiệm của phương trình đặc trưng
  đặt Y riêng = ( A.sinX + B.cosX )
  Y'= A.cosX - B.sinX
  Y''= -A.sinX- BcosX
  thay vào phưong trình; (4.B-2.A).cosX + (2.B+4.A).sinX = 2.cosX
  giải hệ 4.B-2.A = 2 và 2.B+4.A = 0
  A= -1/5 và B= 2/5
  vậy nghiệm cuối cùng là : e^X.(C1.cos2X + C2.sin2X) + 2/5.cosX - 1/5.sin X

  Câu 5 : Sai phân
  y(n+1)+3yn=3n2^n
  giải phương trình thuần nhất: y(n+1) = -3.Y(n) vậy Y(n) = (-3)^n. C
  ta thấy 3.n.2^n ko phải là nghiệm của phương trình nên
  đặt Y(n) = (An+B).2^n
  Y(n+1)= (An + B + A).2.2^n
  thay vào phương trình suy ra ; (5.An + 5.B+2.A) = 3n
  vậy A= 3/5 và B= -6/25
  vậy nghiệm phương trình là : (-3)^n.C + 2^n. ( 3/5.n - 6/25)

  Đề 14
  Câu 1 : tính gần đúng :ln( 1.98 -căn 100 của E )

  Câu 2 : tính tích phân :cận từ 0 đến TT /3 của cos ^3X /sin^4X

  Câu 3 Xác định sự hội tụ phân kì :
  cận từ 0 đến dương vô cực của [ 1+ln(X+3)]/(X+3)

  Câu 4 i phân : y'' +2y' +4y =4X + 1

  Câu 5 : sai phân :
  Y( n+1 ) - (n+1)Y(n) = 4 (n+2 )!

  Đề 6
  Câu 1;câu này là bài tính gần đúng,nói chung không khó và không nhớ[
  Đs:0,001875

  Câu 2:Tính tích phân của
  (1+x^2)/[x.(x^2 + 3 )]

  Câu3 Xét tính hội tụ phân kì
  cận từ 0 đến e^2(1+lnx)/x
  Câu 4:gpt vi phân tuyến tính:
  y' + 2xy =x . e^( x - x^2 )
  Câu 5:gpt sai phân
  y(n+1) + 5y(n) =( 2n + 5 ) . 2^n


  Đề khoa H

  Bài 1: cực trị: 1/x + x/( y-2 ) + y
  kết quả M( 1 3 ) là cực tiểu

  Bài 2 tích phân TP của (x+1) / { x^2.căn ( x^2 + 1 ) }

  Bài 3 tính hội tụ tích phân từ 1-> e của dx / x. căn bậc 3 của (lnx)^2

  Bài 4 . gpt vp 2y'+y =x.e^(x/2)

  Bài 5 sai phân. y(n+1) + ny(n) = 3.n!


  Đề 15 khoa A thi ngày 17/6

  Câu 1:tìm cực trị Z= 27x3 + y3 – 9xy -1

  Câu 2 giải tích phân
  e
  ∫ ( x2 + 1) lnx dx
  1
  Câu 3 ét tính hội tụ phân kì
  0
  ∫ ( x3 + x) ex^2 dx
  -oo

  Câu 4 giải phương trình vi phân Y’ + y/x = x2y2

  Câu 5: Giải PT sai phân y(n+1) - 5y(n) = (3n-4) 5^n


  câu 1: tính gần đúng:
  A=arctan (căn bậc 3 của 8,005)/1,998
  câu 2:tính
  nguyên hàm của e^(2x-1) cos3x.dx
  câu 3: xét sự hội tụ,phân kỳ:
  tích phân từ 0 đền e của dx/[x nhân(căn bậc 3 của(lnx+2))]
  câu 4:giải phương trình vi phân:
  xy' - 2y = 2x^4
  câu 5:tính pt sai phân
  y(n+1) - 3y(n) = n.3^(n+1)

  de 10
  cau1 tinh cuc tri:
  A= x^2 +xy +y ^2 - 2x - y
  cau2:
  nguyen ham cua [(x+1)nhan can bac hai cua(4 -x^2)]dx/x
  cau3:
  tich phan tu 0-e cua dx/[x nhan (1+lnx)^2]
  cau 4:
  giai pt vi phan:
  y'' + 16y =cosx
  c1. tinh cưc trị
  z= x^2+xy+y^2-2x-y
  c2 tinh nghuyen ham
  (x+1)*can(4-x^2)/xdx
  c3 xet tinh phân kì hội tụ
  tp cận từ 0 đến e của dx/x*(1+lnx)^2
  c4 gpt vi phan
  y"+16y=cosx
  c5 sai phÂN
  y(n+2) +9y(n)=3n^2-n-1
  Đáp án mình làm đó:hjhj
  c1: quá dễ
  Đs: đạt cực tiểu tại M(1,0) với z=-1
  c2Tinhs tích phân
  I= can(4-x^2)dx +can(4-X^2)/x dx
  chia làm 2 tich phan
  cái 1: đặt x=2sint
  cái 2: đặt u=căn(4-x^2)
  đáp số thì mình ko nhớ!
  C3 xét tinh hoi tu phan ky
  xét nguyen hàm:I=dx/x*(1+lnx)^2
  I= d(lnx)/(1+lnx)^2=-1/(1+lnx)
  thay vào đễ bài có:
  lim(-1/2 +1/(1+lna)) khi a tiến đến 0+
  = -1/2 => hội tụ
  C4
  Xét pt đặc trưng:k^2+16=0 => k=+-4i
  Ngiên pt thuần nhất: y=C1cos4x +C2 sin4x
  Ngiệm riêng: y*=Acosx +Bsinx
  tìm ra A=1/15 B=0
  c5
  Xet pt dac trung k^2+9=0 => k=+-3i=3(cos(+-pi/2)+i*sin(+-pi/2))
  nghiệm pt thuần nhất y= 3^n(C1cos(n*pi/2)+C2sin(N*pi/2))
  Nghiệm riêng: y*=An^2+Bn+C
  tìm ra A=3/10 B=-11/50 C= -22/125


  Cố Gắng Làm NGon Chỗ Này LÀ Ok. May Mắn!!!!!!!!
  Chuẩn bị Cải THiỆn Vì KhôNG BằNg LòNg Với >> ...


 2. Share

 3. Có 20 thành viên Cảm ơn bài viết hay và bổ ích này của Hoa.46v1:

  assyrian19 (04-25-2012),beecckc (05-07-2013),duongluong (03-15-2012),full_smile (05-27-2012),haiyenkk5 (05-08-2013),khi con happy (03-01-2012),Lastautumn (05-26-2013),lê thi trang (05-11-2013),maihang (03-16-2012),namk47a5 (04-04-2012),pinky0 (05-24-2012),Rubie Thúy (02-21-2012),secret_girl_93 (03-17-2012),Thảo No (05-22-2013),Thu Aki (05-27-2012),thuybg1994 (05-13-2013),troubleisafriend (04-23-2012),truonghanh94 (05-12-2013),xauzai (11-02-2011)

 4. #2
  Tham gia
  Sep 2011
  Họ tên
  luong
  Lớp
  k47i3
  Bài gửi
  19
  Được cảm ơn: 3
  thanks c nhiu nha!!!!!!!!!

 5. #3
  Tham gia
  Apr 2012
  Đến từ
  Hải Phòng
  Họ tên
  Q M
  Lớp
  Tình thương ^^
  Bài gửi
  34
  Được cảm ơn: 4
  Toán CC2 khó hơn Toán CC1 hả mấy c

 6. #4
  Tham gia
  Sep 2011
  Đến từ
  dân 38 nhá
  Họ tên
  chap sau sẽ rõ...:D
  Lớp
  47c1
  Bài gửi
  566
  Được cảm ơn: 161
  tớ cũng thấy khó hơn
  .......westlife......


  I LAY MYLOVE ON YOU 7. #5
  Tham gia
  Apr 2012
  Đến từ
  Hà Nội
  Họ tên
  linh
  Lớp
  3
  Bài gửi
  1
  Được cảm ơn: 0
  đề trên là kiểm tra cuối kì hả bạn
  có bạn nào k47 kiểm tra chưa nhỉ?

 8. #6
  Tham gia
  Dec 2012
  Họ tên
  hường
  Lớp
  k48
  Bài gửi
  18
  Được cảm ơn: 5
  thanks c nhieu nhe

 9. #7
  Tham gia
  Dec 2012
  Họ tên
  hường
  Lớp
  k48
  Bài gửi
  18
  Được cảm ơn: 5
  p ơi đề 30 khoa f thi 19/6 sai đề chỗ này àCâu4:Giải phương trình vi phân: x.y''+y=2x^4 là y hay y' thế ,t ko làm dc

 

 

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đọc bài này. (0 thành viên và 1 khách)

Đánh dấu

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của mình
 •  
Lưu ý: Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải do người dùng đưa lên.
Website đang chạy thử nghiệm chờ xin giấy phép của Bộ TTTT.
sinh viên đại học -- hoc tieng anh giao tiep -- Diễn đàn Sinh viên Học viện Ngân Hàng -- Ms Hoa toeic --


 Liên hệ Quảng cáo: 0986.333.425