quang cao
lien he quang cao

Đề thi toán cao cấp 2

Thảo luận trong 'Toán cao cấp' bắt đầu bởi Hoa.46v1, 7/8/11.

Lượt xem: 29368

 1. Hoa.46v1

  Hoa.46v1 New Member

  Đề 30
  Câu 1: tính gần đúng
  A=arctan (0.786)
  Câu 2:tính nguyên hàm sau

  Câu 3 Xét tính hội tụ phân kỳ

  Câu 4 giải phương trình vi phân
  xy’-2y=2x^4
  Câu 5 phương trình sai phân
  y(n+1)-3y(n)=n3

  Đề 23 :
  1 Tìm cực trị :
  Z = 5/x - 50/y + 4xy
  2.Tính tích phân
  Tích phân của dx / x^3 . căn bậc 2 của ( x^2 - 2 )
  3.Xét tính hội tụ
  Tích phân cận 0 đến dương vô cùng của (x^2 - 1 )dx / (x^4 + 1)
  4.Giải phương trình
  y'' - 2y + 2 = sin2x
  5.Giải phương trình
  y(n+1) - 1/(n+1)! y(n) = 5/(n+1)!

  Đề 31
  Câu 1: tính gần đúng
  arcsin (biết )
  câu 2:tính tích phân

  Câu 3 ét sự hội tụ phân kỳ của tích phân sau:

  Câu 4:tính vi phân:
  Câu 5:giải phương trình sai phân: y(n+2) + y(n+1) – 2y(n) = 3.

  Đề 31:
  bài 1: 0.526
  bài 2: 2/3e^3+4/3
  bài 3: hội tụ tại 1/2 ln2
  bài 4: y= x can bac 2 (2lnx+c)
  bài 5: y= C1+ C2 (-2)^n + 3/4.2^n
  đáp án nè mình so với mọi ngưòi thi thấy đúng

  Đề 5:
  Câu 1: Tìm cực trị của hám số:
  z = 5xy + 10/x + 20/y
  Câu 2: Tính nguyên hàm:
  I = tích phân( x^2 - 1)/(x(x^2 + 3))
  Câu 3: xet tính phân kỳ hôi tụ
  tích phân cân dưới là 1 cân trên là 2 của hàm: ( 1/( x^3 - x ))
  Câu 4:tính vi phân
  y'' + 2y = 4x + 1
  Câu 5 : sai phân :
  y( n+2 ) + 5y(n+1) - 6y(n) = 7^n

  Đề thi môn Toán Cao cấp khoa B ngày 16/06

  1.tim cuc tri cua ham so: z=x+y/(x-3)+1/y
  2.xet tinh hoi tu phan ki
  e
  ∫ (√(lnx+1))lnx
  1
  3.tinh tich phan:
  6
  ∫ 3x+5: ( √(3x-2) )
  1
  4 giai ptrinh:
  (xy2-x)dx+(y-xy2)dy=0
  5 giai phuong trinh sai phan: y(n+2)-5y(n+1)+4y(n) = 4-n

  Đáp số
  1.tim cuc tri cua ham so: z=x+y/(x-3)+1/y
  đáp số là M(4;1) cực tiểu
  2.
  e
  ∫ (√(lnx+1)dx/(xlnx)
  1
  câu này là phân kì ( có đoạn cuối là lim A->1+ của ln [(A-1)/(A+1)] giới hạn này đến +vô cùng
  câu 3 tính tích phân thì dễ ( mà tại mình dốt wa' nên làm sai )
  câu 4 phương trình vi phân đẳng cấp. đặt y = z.x -> y'
  câu 5:
  nghiệm tổng quát của pttn: C1+C2.4^n (1)
  nghiệm riêng của ptsai phân: n/6 -25/18 (2)
  nghiệm tổng quát của pt sai phân = (1) + (2)

  Đề thi môn Toán 2, khoa A
  Đề 15 khoa A thi ngày 17/6
  Câu 1:tìm cực trị
  Z= 27x3 + y3 – 9xy -1
  Câu 2 giải tích phân
  e
  ∫1 ( x2 + 1) lnx dx

  Câu 3 ét tính hội tụ phân kì
  0
  ∫-00 ( x3 + x) ex^2 dx
  Câu 4 giải phương trình vi phân
  Y’ + y/x = x2y2
  Câu 5: giải phương trình sai phân
  Y(n+1) -5y(n) = (3n-4) 5n  Đề 11: khoa S thi ngày 22/6

  Câu 1. tìm cực trị:
  Z= x + (9/x) +y^2-4y+4.

  Câu 2. tính tích phân:
  ((x+1)/(x^2. (căn bậc 2 của(4+x^2)))) dx.

  Câu 3. xét tính hội tụ phân kì:
  Tích phân từ 0 đến 1 của dx/(x.căn bậc 2 của (x+1)).

  Câu 4. Giải phương trình vi phân:
  y'.(căn bậc 2 của (1-x^2)) + y = arcsinsx.

  Câu 5.Giải ptrình sai phân:
  9.(n+1) - (9^n).y(n) = 2.3^(n^2+n)

  ĐỀ 24 thi ngày 22/9:
  Câu1. Tìm tập xác định và biểu diễn:
  arccos(x/y) + arcsin(x-1)

  Câu2. Tích phân
  (2-cosx)dx/(2+sinx)

  Câu3.Tp cận 0;2 của x^3/căn(4-x^2)

  Câu4. GPT vi phân x(y^2 -1)dx - (x^2 + 1)ydy=0

  Câu5. GPT sai phân y(n+2)-3y(n+1)+2y(n)=4n+3


  Đề 30 : khoa F thi ngày 19/6

  Câu 1:Tính gần đúng
  arctag (căn bậc 3 của 8,005/1,998)

  Câu 2:Tính tích phân
  e^(2x-1).cos3x.dx

  Câu 3:Xét tính hội tụ phân kì của tích phân cận từ 0 -> e dx / (x.căn của lnx+2)

  Câu 4:Giải phương trình vi phân: x.y''+y=2x^4

  Câu 5:Giải phương trình sai phân: y(n+1)-3.y(n)=n.3^(n+1)  Đề 31 khoa F thi ngày 19/6

  Câu 1 : tính gần đúng
  arcsin (căn bậc 50 của e : 2,030) với pi=3,142 ; căn bậc 3 của 3=0,717

  Câu 2 : tính tích phân cận từ 1-> e của lnx(x^3+3)dx

  Câu 3 : xét tính hội tụ và phân kỳ tích pân cận từ 1->+ vô cùng của dx/(x^3+x)

  câu 4 : giải pt vi phân y'=x/y+y/x

  Câu 5 : giải pt sai phân y(n+2) + y(n+1) - 2 y(n) = 3n.2^n


  Đề 22 : khoa I thi ngày 18/6

  câu 1: tìm cực trị: z = 2x/y - 4/x - y
  câu 2 : tìm nguyên hàm tích phân {(x^2 + x)/(x+3)^2}dx
  câu 3 : xét hội tụ phân kỳ tích phân dx/(1 + x^2)^2 cận từ - vc đến + vc
  câu 4: GPTVP y' - y/x = 1/(xy)
  câu 5 : giải pt sai phân y(n+1) - y(n) = 3n^2.5^(n+1)


  Đề 9 : khoa I thi ngày 18/6
  Câu 1: tính gần đúng: arcsin (1,505 - căn 50 của e)

  Câu 2: tính tích phân tích phân của x+1/x*căn của 1-x^2

  Câu 3: tích phân từ 3 đến 4 của (x+1)/ căn của ( X^2 - 3X)
  giải : gián đoạn tại 3 , vậy lim I(a) khi a tiến đến 3+ với I(a) = tích phân từ a đến 4 của (............)
  tách cái tử ra là X- 3/2 + 5/2
  tích tích phân (X-3/2 )/ căn ( (X-3/2)^2 -9/4) = căn (X^2 - 3X) cận từ a đến 4 = 2 - căn (a^2-3a)
  tích tích phân 5/2/ căn ((X-3/2)^2 - 9/4)= 5/2.ln( X-3/2 + căn X^2-3X)trị tuyệt đối cận từ a đến 4 = 5/2 ln(9/2) - 5/2.ln( a-3/2 + căn a^2- 3a)
  tính lim khi a đến 3+ = 2+ 5/2 ln3 vậy là hội tụ
  Câu 4: vi phân y" + 25y = e^x
  Câu 5: sai phân y(n+1) - y(n) = 3^n (3n-5)

  Đề 3 : khoa A

  Câu 1: tính gần đúng: Ln(căn bậc 2 của 8,99 - căn bậc 3 của 8,02) -1/300

  Câu 2 : Tính tích phân sau: tích phân bất định của x^2.sin(3x+1)dx (2/27- 1/3.x^2)cos(3x+1) + 2/9.x.sin(3x+1)

  Câu 3 .Xét tính phân kì và hội tụ của tích phân từ 1 đến e^x2 của dx/x.căn bậc 3 của lnx Hội tụ và = 3/2 .căn bậc 3 của 9
  Câu 4: Giải phương trình vi phân: y' - 2xy = x^3-1/2(x^2 + 1)+ C1.e^x^2
  Câu 5: Giải phương trình sai phân: y(n+1) + 4y(n) =3^n (n+1)(-4)^n + 3^n(1/7n+4/49)

  Đề 19 : khoa C thi ngày 16/6
  Câu 1: tìm txđ và biểu diễn trên đồ thị z=arccos{(x-1)/3y} + ln(y-x)
  con này chỉ làm TXD chả biết vẽ
  Câu 2: tính tphân sin(ln3x)dx (ko nhớ là sin hay cos nhưng thế nầo làm cũng như nhau hết mà, sau sẽ ra tíc phân tuần hoàn) đs là =pi/2 + 1 là hội tụ

  Câu 3: xét hội tụ phân kì của tích phân từ O đến +vôcùng của {1+x/1+x^2}^2 dx
  con này tách {1+x/1+x^2}^2= 1/(1+x^2) + 2x/(1+x^2)^2 là ra thôi
  Câu 4: vi phân y'-y=2sinx/y
  đây là pt béc culi (hehe) y như công thức, chia 2 vế cho 1/y rồi đặt t=y^2 sẽ ra 1pt tuyến tính thuần nhất theo t, giải ra t, rồi ra y. câu này dài lắm, tính toán lung tung, cuối cùng sai kq

  Câu 5: sai phân y(n+1)-y(n)/n=5/n!
  câu này thì dễ rồi, đs chả nhớ nữa hình như là: 1/(n-1)! x {5(n-1)+c}


  Đề 07 khoa C ngày 16/6:

  Câu 1 : Tìm cực trị : z = x + y - (x-1)e^y

  Câu 2 : Tính tích phân của sin2x/[4 + (cosx)^2]

  Câu 3 : Xét tính hội tụ phân kì của tích phân từ 0 đến 2 của (x + 5)/căn(x^2 + x)

  Câu 4 : PTVP y" + y = x.e^3x

  Câu 5 : PTSP y(n + 1) - 7y(n) = (2 - 3n)3^n


  Đề 4 : khoa B ngày 16/6 ( có đáp số của meoconxauxi0991 )

  Câu 1. Tìm cực trị của hàm số: z=x+y/(x-3)+1/y
  đáp số là M(4;1) cực tiểu
  Câu 2.
  e
  ∫ (√(lnx+1)dx/(xlnx)
  1
  câu này là phân kì ( có đoạn cuối là lim A->1+ của ln [(A-1)/(A+1)] giới hạn này đến +vô cùng
  Câu 3 tính tích phân
  6
  ∫ (√(3x+5)dx/√(3x-2)
  1
  Câu 4 : (xy^2 -x)dx +( y+x^2y)dy=0
  phương trình vi phân đẳng cấp. đặt y = z.x -> y'
  Câu 5:sai phân y(n+2) - 5y(n+1)+4y(n)=4-n
  nghiệm tổng quát của pttn: C1+C2.4^n (1)
  nghiệm riêng của ptsai phân: n/6 -25/18 (2)
  nghiệm tổng quát của pt sai phân = (1) + (2)

  Đề 16 : khoa B thi ngày 16/6

  Câu 1 . tính giá trị gần đúng arcsin ( 0,955 – sin31°) √3=1,717 π=3,142

  câu 2 tính tích phân ∫_o^1 arctan√xdx (cận từ 0 đến 1)

  Câu 3 xét tính hội tụ hay phân kì ∫_0^(+∞) (3x^2+3)/(x^4+1) (cận từ o đến dương vô cùng)
  Câu 4 giải phương trình vi phân y’ – 2xy = 5x^3
  câu 5 giải phương trình sai phân y(n+1) + 4y(n) = n^2 + 2n

  Đề 32 ( khoa H )

  Câu 1 .Tìm miền xđ và bd qua đồ thị z= căn bậc 2 (y- xbình phương)+ arccos (2y-1)

  Câu 2 . Tích phân cận từ 0 đến pi /4 của ((sin mũ 3) x)/ ((cos mũ 4)x)

  Câu 3 . Xét tính hội tụ hay phân kỳ của tích phân cận từ 0 đến + vô cùng của (1+2ln(x+1))/(x+1)

  Câu 4 . GPT Vi phân y'+2xy=(x^ 5).e mũ (-x bình)

  Câu 5 . GPT Sai phân y(n+1)-ny(n)=2n!

  Đề 18

  Câu 1 : tính gần đúng arccos(1,002 - cos61°) cho π=3.142 , √3 = 1.717
  Xét hàm A=arccos(x - cos y) với x=1;y=60* ;deltaX=0.002 ;deltaY=1*
  tính A(x;y),A'(x),A'(y) sau đó áp dụng công thức VPTP.
  Đ/s : 1.0267

  Câu 2 : tính tích phân ⌠e^(-3x+2) X cos2xdx
  dùng ct truy hồi (tp từng phần):
  đặt u=cosx ; dv=e^(-3x+2)dx -->du và v...sau đó dùng công thức TPTP : I=uv - vdu.....Lại áp dụng TPTP 1 lần nữa ... (câu này dễ nhưng hơi dài )
  Đ/s : I=9/4 * ( ....)

  Câu 3 : xét HT , PK tích phân từ 0 đến e của dx / ( x nhân căn bậc 3 của 1 - lnx )
  Từ tích phần ban đầu biến đổi 2 tích phân I=I1+I2
  với : I1 =∫ dx/x.з√1-lnx (căn bậc 3) cận (0 ; e^-1/2)
  I2 =∫ dx/x.з√1-lnx (căn bậc 3) cận (e^-1/2 ; e)

  Giải :
  I1=lim∫ dx/x.з√1-lnx (căn bậc 3) (cận :0-->e^-1/2)
  a-->0
  trong dấu tích phân biến đổi là : d(1-lnx) / 3√1-lnx

  Đặt 1-lnx = t -->tích phân có dạng ∫ dt/3√t hay ∫ t^-1/3 . dt
  ---
  đến đây thì đơn giản rùi phải ko.Tíêp theo tính lim của I1 cũng đơn giản
  --->phân kỳ

  Giải
  I2= tính tích phân bình thường cận ( e^-1/2 --> e) .các bước biến đổi cũng như trên

  -->hội tụ --> Vậy tích phân I PK


  Câu 4 : GPT vi phân y' - 2y/x = 5x^4
  PTTN : y' - 2/x . y = 0
  No tq : y=C.X^2
  BTHS :coi C= Cx --> y=Cx.X^2-->y'=C'.X^2+2Cx
  Thay vào pt 1 : --> C=....---->y=....

  Đ/s: y=5/3 . x^5 (mình ko nhớ 3/5 hay 5/3 )

  Câu 5 : GPT sai phân y(n+1) - 4y(n) = (2n+3).(4^n)

  Câu này của bạn thao_ngophuong làm
  PTcó nghiệm đtrung là k=4 vậy nghiệm tổng quát là y(n)=C.4^n
  Do anfa=4=nghiệm đăcj trưng nên nghiệm riêng pt có dạng
  y*(n)=n4^n(An+B)=4^n(An^2+Bn)
  y*(n+1)=4^(n+1).{A(n+1)^2+B(n+1)}=4^n{4An^2+(8A+4B )n+4A+4B)
  thay Y*(n) và Y*(n+1) vào pt. ta đc
  8An+4A+4B=2n+3
  A=1/4 B=1/2
  vậy Y*(n)=n.4^n(n/4+1/2)
  vậy nghiệm pt là y(n)=C4^n+n4^n(n/4+1/2)


  Đề 5:
  Câu 1: Tìm cực trị của hám số: z = 5xy + 10/x + 20/y
  M( 1 , 2 ) không là cực trị => ko có cực trị

  Câu 2: Tính nguyên hàm: I = tích phân( x^2 - 1)/(x(x^2 + 3))
  tách ra có kết quả : -1/3ln[x] + 2/3ln[x^2 + 3]

  Câu 3: xét tính phân kỳ hội tụ tích phân từ 1 đến 2 của hàm: ( 1/( x^3 - x ))

  Câu 4:tính vi phân
  y'' + 2y = 4x + 1
  y= C1.coscăn2.x + C2.Sincăn2.X +2x+ 1/2

  Câu 5 : sai phân : y( n+2 ) + 5y(n+1) - 6y(n) = 7^n C1+C2(-6)^n + 7^n/78
  Đề khoa A

  Câu 1.
  arctan ((..căn2 của 8.98):3.05)
  arctg ((căn8.98)/3.05) đặt hàm z= arctg (cănX : y) điều kiện X>= 0 và Y # 0 khá nhiều người thiếu cái này

  Xo = 9 dentaX = - 0.02 Yo = 3 denta Y = 0.05

  Z'theo X = 1: (( 1 + x/y^2).2.y.căn X )
  Z'theo y = - Căn X : ( y^2 + X)
  Z tại Xo Yo = pi/4
  Z'theo X tại Xo yo = 1/36 nhân thêm với denta X = -1/1800
  Z'theo Y tại Xo yo = -1/6 nhân thêm với denta Y = -1/120
  theo công thức tính gần đúng thì sẽ ra ngay
  pi/4 -1/1800-1/120 = 0,77651

  Câu 2. Tích phân cận từ -1 đến 0 của (1+x)dx/1+căn3 của (1+x)
  đặt 1 + căn bậc 3 của 1 + X là t
  (t-1)^3 -1 = X vậy dx = 3(t-1)^2 .dt
  cận từ 0 thành 2 và từ -1 sẽ thành 1
  biến thành tích phân như sau
  tích phân từ 1 đến 2 của
  (3.(t-1)^5.dt) : t
  không còn gì khó nữa khai triển (t-1)^5 = t^5 -5.t^4 +10.t^3 -10.t^2 + 5.t -1
  nhân thêm 3 và chia cho t = 3t^4 -15.t^3 + 30.t^2 -30.t + 15 - 3/t
  vậy tích phân lên = 3/5.t^5 - 15/4.t^4 + 10.t^3 - 15.t^2 +15t - 3lnt
  bây h thì thêm cận vào vaà kết quả = 47/20 - 3.ln2

  Câu 3 : Tích phân cận từ -vcùng->o của..... (1+x^2)dx/(1+x^4)
  biểu thức sẽ là lim I (a) khi a tiến đến - vô cùng
  với I (a)= tích phân từ a cho đến o của ( 1+x^2) : ( 1+ X^4) ta tính I(a) trước
  chia cả tử và mẫu cho X^2
  biểu thức sẽ trở thành (1+1/x^2): (x^2 + 1/x^2)= (1+1/x^2)[​IMG] (x-1/X)^2 +2)
  đặt x-1/x = t biểu thức trên sẽ thành
  dt : ( t^2 + 2 ) = 1/căn 2 arctg (t/ căn 2)
  đưa về X = 1/căn 2. arctg ((X^2-1)/(X.căn 2))
  thay cận= 1/căn 2.(-pi/2 -arctg (( a^2 -1)/( a.căn 2)))
  lim I(a) = -pi/căn 2 tích phân hội tụ

  Câu 4. Vi phân
  y"-2y'+5y=2cosx
  phương trình đặc trưng; K^2 -2.k + 5.K = 0 nghiệm ảo X= 1- 2i và X= 1+2i
  a=1 và b = 2 vậy nghiệm tổng quát : e^X. ( C1.cos2X + C2.sin2X)
  ta thấy 2 .cos X thì có a=0 và b= 1 nên ko phải nghiệm của phương trình đặc trưng
  đặt Y riêng = ( A.sinX + B.cosX )
  Y'= A.cosX - B.sinX
  Y''= -A.sinX- BcosX
  thay vào phưong trình; (4.B-2.A).cosX + (2.B+4.A).sinX = 2.cosX
  giải hệ 4.B-2.A = 2 và 2.B+4.A = 0
  A= -1/5 và B= 2/5
  vậy nghiệm cuối cùng là : e^X.(C1.cos2X + C2.sin2X) + 2/5.cosX - 1/5.sin X

  Câu 5 : Sai phân
  y(n+1)+3yn=3n2^n
  giải phương trình thuần nhất: y(n+1) = -3.Y(n) vậy Y(n) = (-3)^n. C
  ta thấy 3.n.2^n ko phải là nghiệm của phương trình nên
  đặt Y(n) = (An+B).2^n
  Y(n+1)= (An + B + A).2.2^n
  thay vào phương trình suy ra ; (5.An + 5.B+2.A) = 3n
  vậy A= 3/5 và B= -6/25
  vậy nghiệm phương trình là : (-3)^n.C + 2^n. ( 3/5.n - 6/25)

  Đề 14
  Câu 1 : tính gần đúng :ln( 1.98 -căn 100 của E )

  Câu 2 : tính tích phân :cận từ 0 đến TT /3 của cos ^3X /sin^4X

  Câu 3 Xác định sự hội tụ phân kì :
  cận từ 0 đến dương vô cực của [ 1+ln(X+3)]/(X+3)

  Câu 4 i phân : y'' +2y' +4y =4X + 1

  Câu 5 : sai phân :
  Y( n+1 ) - (n+1)Y(n) = 4 (n+2 )!

  Đề 6
  Câu 1;câu này là bài tính gần đúng,nói chung không khó và không nhớ[
  Đs:0,001875

  Câu 2:Tính tích phân của
  (1+x^2)/[x.(x^2 + 3 )]

  Câu3 Xét tính hội tụ phân kì
  cận từ 0 đến e^2(1+lnx)/x
  Câu 4:gpt vi phân tuyến tính:
  y' + 2xy =x . e^( x - x^2 )
  Câu 5:gpt sai phân
  y(n+1) + 5y(n) =( 2n + 5 ) . 2^n


  Đề khoa H

  Bài 1: cực trị: 1/x + x/( y-2 ) + y
  kết quả M( 1 3 ) là cực tiểu

  Bài 2 tích phân TP của (x+1) / { x^2.căn ( x^2 + 1 ) }

  Bài 3 tính hội tụ tích phân từ 1-> e của dx / x. căn bậc 3 của (lnx)^2

  Bài 4 . gpt vp 2y'+y =x.e^(x/2)

  Bài 5 sai phân. y(n+1) + ny(n) = 3.n!


  Đề 15 khoa A thi ngày 17/6

  Câu 1:tìm cực trị Z= 27x3 + y3 – 9xy -1

  Câu 2 giải tích phân
  e
  ∫ ( x2 + 1) lnx dx
  1
  Câu 3 ét tính hội tụ phân kì
  0
  ∫ ( x3 + x) ex^2 dx
  -oo

  Câu 4 giải phương trình vi phân Y’ + y/x = x2y2

  Câu 5: Giải PT sai phân y(n+1) - 5y(n) = (3n-4) 5^n


  câu 1: tính gần đúng:
  A=arctan (căn bậc 3 của 8,005)/1,998
  câu 2:tính
  nguyên hàm của e^(2x-1) cos3x.dx
  câu 3: xét sự hội tụ,phân kỳ:
  tích phân từ 0 đền e của dx/[x nhân(căn bậc 3 của(lnx+2))]
  câu 4:giải phương trình vi phân:
  xy' - 2y = 2x^4
  câu 5:tính pt sai phân
  y(n+1) - 3y(n) = n.3^(n+1)

  de 10
  cau1 tinh cuc tri:
  A= x^2 +xy +y ^2 - 2x - y
  cau2:
  nguyen ham cua [(x+1)nhan can bac hai cua(4 -x^2)]dx/x
  cau3:
  tich phan tu 0-e cua dx/[x nhan (1+lnx)^2]
  cau 4:
  giai pt vi phan:
  y'' + 16y =cosx
  c1. tinh cưc trị
  z= x^2+xy+y^2-2x-y
  c2 tinh nghuyen ham
  (x+1)*can(4-x^2)/xdx
  c3 xet tinh phân kì hội tụ
  tp cận từ 0 đến e của dx/x*(1+lnx)^2
  c4 gpt vi phan
  y"+16y=cosx
  c5 sai phÂN
  y(n+2) +9y(n)=3n^2-n-1
  Đáp án mình làm đó:hjhj
  c1: quá dễ
  Đs: đạt cực tiểu tại M(1,0) với z=-1
  c2Tinhs tích phân
  I= can(4-x^2)dx +can(4-X^2)/x dx
  chia làm 2 tich phan
  cái 1: đặt x=2sint
  cái 2: đặt u=căn(4-x^2)
  đáp số thì mình ko nhớ!
  C3 xét tinh hoi tu phan ky
  xét nguyen hàm:I=dx/x*(1+lnx)^2
  I= d(lnx)/(1+lnx)^2=-1/(1+lnx)
  thay vào đễ bài có:
  lim(-1/2 +1/(1+lna)) khi a tiến đến 0+
  = -1/2 => hội tụ
  C4
  Xét pt đặc trưng:k^2+16=0 => k=+-4i
  Ngiên pt thuần nhất: y=C1cos4x +C2 sin4x
  Ngiệm riêng: y*=Acosx +Bsinx
  tìm ra A=1/15 B=0
  c5
  Xet pt dac trung k^2+9=0 => k=+-3i=3(cos(+-pi/2)+i*sin(+-pi/2))
  nghiệm pt thuần nhất y= 3^n(C1cos(n*pi/2)+C2sin(N*pi/2))
  Nghiệm riêng: y*=An^2+Bn+C
  tìm ra A=3/10 B=-11/50 C= -22/125


  Cố Gắng Làm NGon Chỗ Này LÀ Ok. May Mắn!!!!!!!!
  Chuẩn bị Cải THiỆn Vì KhôNG BằNg LòNg Với >> ...
   
  Thanh Thjn thích bài này.
 2. duongluong

  duongluong New Member

  thanks c nhiu nha!!!!!!!!!:camon:
  :winner:
   
 3. sugus1807

  sugus1807 Member

  Toán CC2 khó hơn Toán CC1 hả mấy c
   
 4. tớ cũng thấy khó hơn :((
   
 5. linhlinh129

  linhlinh129 New Member

  đề trên là kiểm tra cuối kì hả bạn
  có bạn nào k47 kiểm tra chưa nhỉ?
   
 6. sikihu2409

  sikihu2409 New Member

  thanks c nhieu nhe:96:
   
 7. sikihu2409

  sikihu2409 New Member

  p ơi đề 30 khoa f thi 19/6 sai đề chỗ này àCâu4:Giải phương trình vi phân: x.y''+y=2x^4 là y hay y' thế ,t ko làm dc :DauHang:
   

Chia sẻ trang này